เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

NARAIPAK CO., LTD.

         บริษัท นารายณ์แพค จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000,000 บาท เริ่มแรกดำเนินการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติก โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการส่งออกเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มีสำนักใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยบางกระดี่ 35/1 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โรงงานมีเนื้อที่ กว่า 60,000 ตารางเมตร มีจำนวนพนักงานกว่า 1,200 คน สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั่วทุกมุมโลก

          เราได้ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าโดยได้ควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งถึงมือจะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

รางวัลในอดีตและความสำเร็จในปัจจุบัน ในอดีตบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

• EXPORTER AWARD’88

• รางวัล “สินค้าไทยคุณภาพ” ประจำปี 2532

 

          ความสำเร็จใน อดีตไม่ทำให้บริษัทฯ หยุดอยู่เพียงเท่านั้น บริษัท ฯ ได้พัฒนาระบบคุณภาพให้อยู่ในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำระบบคุณภาพ ISO 9002 : 1994 จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพ จาก RWTUV ซึ่งเป็นสถาบันที่ทั่วโลกให้ การยอมรับเมื่อเดือน ก.พ. 2543 และปรับเป็น ISO 9001 :2000 เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2546 ซึ่งปัจจุบันปรับเป็น ISO 9001:2008 เมื่อเดือนมีนาคม 2552 โดยมี นโยบายด้านคุณภาพดังนี้

ประหยัด              ปลอดภัย

ใส่ใจคุณภาพ      สภาพแวดล้อมดี

มีการพัฒนา        ลูกค้าพอใจ

 

          บริษัท ฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้นำระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS) เข้ามาใช้ในบริษัท และได้รับรองจาก RWTUV เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558

              บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธื์ในทุกกรณีและไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมและต่อต้านสังคม

 

                    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  ยังเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเช่นกัน  โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรมกับคู่แข่งทางการค้า  ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  รักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า  รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

 

         นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย  ด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงานอย่างต่อเนื่อง

 

นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทาง บริษัท นารายณ์แพค จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งสินคา้ไปยังต่างประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในทุกกรณีโดยกำหนดนโยบายบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตรงตามเวลา รวมถึงการให้ความร่วมมือกับลูกค้า ในการป้องกันมิให้มีการใช้ช่องทางการผลิตและส่งออกสินค้าของ บริษัทฯ เป็น ช่องทางในการก่อการร้ายในทุกกรณี
  2. บริษัทฯ จะดำเนินการอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกตามนโยบายด้านความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร
  3. บริษัทฯ ถือว่านโยบายฉบับ นี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม รวมท้้งการพัฒนาการป้องกันการก่อการร้ายที่แอบแฝงมา
  4. บริษัทฯจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมท้ังจะบันทึกขั้นตอนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทุกขั้นตอนเป็ นลายลักษณ์อักษร
  5. คณะกรรมการที่รับผิดชอบต้องดำเนินการตรวจสอบ และประเมินนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด
  6. นโยบายนี้ประกาศต่อพนักงานทุกคนและทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชนให้รับทราบ

 

 

 

Copyright © 2016 l yourdomain.com. All rights reserved.